Stop Gene Drives
Stop gendrivere

GMO EU-borgere afviser genetisk manipulation af vilde arter ved brug af gendrivere

Den europæiske Stop gendriver-kampagne kræver globalt moratorium.

26. januar 2021 · Kl. 15:55 Pressemeddelelse

Bør menneskeheden sætte gendriverorganismer ud i naturen? Svaret fra et klart flertal af borgere i otte europæiske lande [1] er: “Nej, der er for store risici.”

Denne første undersøgelse af holdninger til emnet viser, at der er kraftig modstand (46 % ‒ 70 %) og meget lav tilslutning (7 % ‒ 16 %), når det drejer sig om at bruge GMO-gendriverteknologi i naturen.

Undersøgelsens spørgsmål blev stillet til næsten 9.000 mennesker, der repræsenterer 280 millioner EU-borgere. Undersøgelsen blev bestilt af ni NGO’er [2], der kræver en bred offentlig og vidensbaseret samfundsdebat, før anvendelse af GMO-teknologi i naturen tillades. Samtidig kræver de ni NGO’er, at der udarbejdes et globalt moratorium – en tænkepause ‒ hvor det bliver overvejet, om bioteknologiforskere overhovedet skal have lov til at udsætte denne nye type genetisk modificerede organismer i miljøet.

Undersøgelsen viser også, at en stor andel af respondenterne stadig ikke er afklarede (14 % ‒ 27 %) eller ikke kunne svare (1 % ‒ 24 %).

Genmanipulerede gendriverorganismer er designet til at invasivt sprede genetiske egenskaber og på den måde hurtigt at kunne ændre hele populationer af organismer eller endda udrydde arter i naturen. Nogle forskere foreslår at bruge metoden på det, der kaldes skadedyr. Det kan være på insekter såsom myg, der overfører smitsomme sygdomme eller skadedyr i landbruget, på invasive arter såsom gnavere eller til at fjerne herbicid- eller pesticidresistens. Det, at militære instanser er kraftigt involveret i forskningen, indikerer, at det potentielt kan bruges som våben.

En så magtfuld teknologi med potentielt irreversible konsekvenser for vilde arter og alle deres økosystemer må og skal styres af meget strenge internationale regler og procedurer for beslutningstagning. Vi mener slet ikke, at udsættelse af gendriverorganismer fra laboratoriet til miljøet skal finde sted, i det mindste vil det kræve strikte internationale standarder for vurdering af teknologien og en forudgående bred, demokratisk beslutningstagning baseret på forsigtighed og forudgående informeret samtykke fra alle befolkninger og stater, der potentielt bliver påvirket,” siger Mareike Imken fra Save Our Seeds, Tyskland, der koordinerer den europæiske Stop Gene Drive-kampagne.

Et stort flertal af respondenterne i undersøgelsen (65 % ‒ 82 %) er enige om, at udsætning af gendriverorganismer bør udskydes, indtil der er videnskabeligt bevis for, at frigivelsen ikke vil skade biodiversiteten, menneskers sundhed, landbruget eller krigslignende tilstande. Et lignende flertal (61 % ‒ 85 %) er enigt i, at godkendelse af gendriverorganismer, der vil kunne spredes globalt, vil skulle kræve en global enighed.

I Danmark viser undersøgelsen, at 46 % ikke ved nok om emnet, og 46 % er imod brug. Kun 8 % er for. Men der er en lidt større tilslutning til denne nye teknologi i Danmark end i andre lande, men på samme tidspunkt er der flere der svarer, at de slet ingenting ved om feltet. Så den danske befolkning har brug for mere information og viden om emnet.

Dette er desværre også NOAHs observation, at der i Danmark ikke er mange medier eller de relevante forskningsinstitutioner, der bringer disse meget vigtige spørgsmål om ny genteknologi op til vores politikere eller ud i medierne. Mange af disse interessenter forsøger at undgå en åben diskussion af risici forbundet ved de nye genteknikker. Ofte skyldes det økonomiske interesser i forskning, udvikling og markedsføring af genmodificerede produkter.

Baggrund for kampagnen

I tråd med Europa-Parlamentets beslutning fra januar 2020 opfordrer den europæiske Stop Gene Drive-kampagne til, at EU-Kommissionen og medlemsstaterne arbejder for et globalt moratorium for udsættelse af gendriverorganismer til miljøet, inklusive feltforsøg, ved den kommende 15. Conference of the Parties om FN's konvention om biologisk mangfoldighed, der afholdes i Kunming, Kina i efteråret 2021. Denne opfordring støttes af 78 civilsamfundsorganisationer fra overalt i Europa og af underskrifter fra flere end 260.000 EU-borgere i en stadig aktiv EU-appel. Begge er i overensstemmelse med et brev underskrevet af 200 organisationer fra overalt på kloden [3].

Stop Gene Drive-undersøgelsen blev udført af analyse- og konsulentorganisationen YouGov for ni europæiske miljøorganisationer. I december 2020 interviewede YouGov 8.826 borgere fra otte EU-lande, Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien, Polen, Danmark, Sverige og Bulgarien.

Baggrund for gendriverteknologi

Gendriverteknologi er en metode til redigering af biologiske organismers arvemateriale ved hjælp af CRISPR/Cas. Gendrivere er designet til at erstatte vilde populationer eller arter, såsom myg eller rotter, med genetisk manipulerede organismer, eller til at udrydde dem fuldstændigt. Udsættelse af gendrivere til miljøet vil betyde et paradigmeskift for den europæiske lovgivning om genteknologi. I den eksisterende lovgivning er det fastslået, at krydsninger mellem genetisk modificerede organismer og vilde slægtninge skal forhindres. Men blandt fortalerne for denne udvikling er formålet imidlertid at bruge teknologien til at danne netop disse hybrider. Dette kan sammenlignes med genmanipulering af hele økosystemer. Nogle forskere er overbevist om, at gendriverteknologi vil kunne hjælpe med at kontrollere sygdomme, invasive arter eller skadedyr i landbruget [4]. 

Den første udsættelse af myg er på vej

Et forskningskonsortium finansieret af Bill og Melinda Gates Foundation planlægger i øjeblikket de første feltforsøg i Burkina Faso med det formål at udrydde de anopheles-myg, der overfører malaria. Mange forskere advarer dog om, at sådanne udsættelser til miljøet ikke kan gøres om eller kontrolleres i tid og rum, og det kan derfor have alvorlige og irreversible virkninger på økosystemer, biodiversitet, menneskers sundhed og fødevaresystemer. Hvis de bliver sat fri, vil disse organismer sprede sig og påvirke økosystemer globalt.

Inger A. Vedel, NOAH – Friends of the Earth Denmark:
Vi oplever i øjeblikket den hurtigste udryddelse af arter siden dinosaurerne. Vi er nødt til at stoppe dette uoprettelige tab af biodiversitet, hvor det er muligt. Dette betyder også, at teknologier, der kan ændre eller endda ødelægge hele økosystemer, skal forbydes. Dette er tilfældet med gendriverteknologi. Gendriverorganismer er designet til at sprede sig og ændre den genetiske sammensætning af vilde arter. Efter frigivelse vil vi ikke kunne kontrollere eller indfange dem igen. Befolkninger i Europa og på verdensplan bør informeres grundigt og have indflydelse på brug af denne teknologi. Vi har brug for en bred og inkluderende samfundsmæssig og politisk debat om gendriverteknologi. Et globalt moratorium for dets anvendelse ville være et nødvendigt første skridt for at opnå dette.”

Referencer

[1] Se de vedhæftede filer "Gene Drive Acceptance Survey_Graphic overview of results.pdf" og YouGov_Results_Gene Drive Opinion Poll_AllCountries.pdf

[2]
Miljøorganisationer bag undersøgelsen:

WeMove Europe, Save Our Seeds (Germany), Skiftet (Sweden), France Nature Environnement (FNE) (France), POLLINIS (France), OGM Dangers (France), Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) (Germany), Deutscher Naturschutzring (DNR) (Tyskland), Umweltinstitut München (Tyskland) og Za Zemiata (Bulgarien).

[3]

En bred EU-begæring om at skabe et globalt gendrivermoratorium: https://act.wemove.eu/campaigns/gene-drive-moratorium-INT-EN

Åbent brev til EU-Kommissionen fra 78 europæiske organisationer om begæring af et globalt gendrivermoratorium. : https://update.zs-intern.de/fileadmin/files/SOS/gene_drive/Open_Letter_to_the_EU_Commission_Please_support_a_global_moratorium_on_the_release_of_Gene_Drive_Organisms_30.06.2020.pdf

Åbent brev fra mere end 200 organisationer verden over, som ønsker et globalt gendrivermoratorium : https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/forcing_the_farm_sign_on_letter_english_web.pdf

Europa-Parlamentets resolution om ønsket om et globalt gendrivermoratorium : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html

[4] Find mere viden se den vedhæftede fil "Gene Drive Scientific Ressources.pdf" og https://www.youtube.com/watch?v=PLt6ILhQZ7E 

Pressekontakt:

Mareike Imken
Coordinator of the European Stop Gene Drive Campaign
Foundation of Future Farming /Save Our Seeds
E-mail: imken@saveourseeds.org
Mobil: +49 151-53112969
Web: https://www.saveourseeds.org/ www.stop-genedrives.eu

Danmark
June Rebekka Bresson
E-mail: june@noah.dk
Tlf. NOAH 35361212

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!