CO2-fangst-og-lagring
CO2-fangst-og-lagring. Image: Global CCS Institute.

CCS Høringssvar om Vestforbrænding

28. oktober 2022 · Kl. 13:06 Høringssvar

NOAH har indsendt bemærkninger til Miljøstyrelsen til Ideer til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for CO2-fangstanlæg på I/S Vestforbrænding.

"Vestforbrænding har d. 29. august 2022 ansøgt om tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af et CO₂ fangstanlæg på Vestforbrændings affaldsforbrændingsanlæg i Glostrup.

Formålet med projektet er at minimere frigivelse af CO₂ til atmosfæren og hermed være med til at begrænse global opvarmning.

CO₂ fangstanlægget på Vestforbrænding i Glostrup skal opfange CO₂ i røggassen fra forbrænding af affald. CO₂'en forventes sendt via rørledning til Stenlille, hvor gassen konditioneres således at gassen har de rette fysiske betingelser (tryk, temperatur, vandindhold mv.) forud for geologisk lagring i undergrunden.

CO₂ fangstanlægget forventes at have en kapacitet for opsamling af op til 500.000 ton CO₂ om året."

NOAHs Overordnede bemærkninger

"Forslaget i rapporten strider imod det ellers i dansk miljøpolitik grundfæstede princip om ikke at bruge undergrunden til deponering af affald, og om at forurening bør bekæmpes ved kilden.

For 50 år siden førte NOAH kampagne mod projekter i bl.a. Århus kommune og Kolding kommune, som dengang ville fortynde sig ud af problemerne ved forurening i Århus Bugt og Kolding Fjord ved at anlægge henholdsvis et 'Bugtrør' og et 'Lillebæltsrør', som skulle lede byspildevandet urenset langt ud i Århusbugten hhv. Lillebælt. Der gik ikke mange år før den
slags projekter ikke blev fremført af kommunerne.

CO2-fangst og -lagring vil efter vores opfattelse blive betragtet på samme måde om føje år."

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!