PKA
Biomasse til Envivas træpiler er hentet fra dette ryddede område i North Carolina. Foto: Dogwood Alliance

Biomasse PKA ødelægger grøn profil med investeringer i kraftvarmeværk baseret på skovrydning

PKA må trække sig ud af sine investeringer i biomassefyret kraftvarmeværk, hvis det skal bevare sin grønne profil. Den danske pensionskasse PKA har trukket sig ud af næsten 50 kulkraftværker og fem virksomheder, der er involveret i tjæresand og øget investeringerne i ‛grøn energi’. Men med PKA’s største såkaldte grønne investeringer på energiområdet undergraves pensionskassens omdømme.

2. oktober 2017 · Kl. 11:47 Nyhed

Den danske pensionskasse PKA er stolt over sine ansvarlige investeringer[1]. Pensionskassen har trukket sig ud af næsten 50 kulkraftværker og fem virksomheder, der er involveret i tjæresand. Samtidig har det øget investeringerne i ‛grøn energi’. På den baggrund er PKA et eksempel til efterfølgelse for andre pensionsselskaber og investorer i hele verden. En af PKA’s største såkaldte grønne investeringer på energiområdet risikerer imidlertid at undergrave pensionskassens omdømme. I 2016 købte PKA 50 procent af aktierne i det britiske selskab MGT Teesside, som er i gang med at bygge verdens største kraftvarmeværk beregnet til udelukkende at anvende biomasse. Anlægget, der er placeret nær havnen Teesport ved Nordsøen, skal bruge op mod 1,5 mio. tons træpiller om året. Heraf vil ca. 1 mio. tons blive leveret af den amerikanske træpilleproducent Enviva[2], som er kendt for at rydde kystnær løvskov med høj biodiversitet i det sydlige USA[3]. MGT Teesside-værket vil således give anledning til ødelæggelse af værdifuld skov og tab af biodiversitet. Samtidig vil det skade folkesundheden lokalt og endda påvirke klimaet ligeså meget som et kulfyret anlæg. PKA kan derfor ikke opretholde sin investering i MGT Teesside og stadig hævde at være en grøn og ansvarlig pensionskasse.

PKA model

Indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser undergraves

Hensigten med at investere i de vedvarende energikilder er, at de skal medvirke til at afbøde klimaforandringerne. Men skorstene fra MGT Teesside's biomassefyrede kraftværk vil udlede mere CO2 per energienhed, end et gennemsnitligt europæisk kulkraftværk[4]. Den britiske regering og EU ignorerer CO2-udledning, der kommer fra biomassebaserede kraftværker, idet man siger, at nye træer, der vokser op i stedet for de gamle, vil binde den udledte CO2 igen mens de vokser[5]. Storbritannien har fastsat standarder for udledning af drivhusgasser, som al biomasseenergi, der får tilskud, skal overholde. Men standarderne tillader, at det stort set kun er udledninger i forbindelse med forarbejdning og transport, der indgår i klimaregnskabet. Der er derfor ikke et reelt grundlag for, at PKA kan hævde, at investeringen er CO2-neutral eller med lav CO2-udledning.

Et stort og voksende antal videnskabeligt anerkendte undersøgelser og videnskabelige evalueringer har modbevist antagelsen om, at træbaseret bioenergi er CO2-neutral. Kritikken kommer bl.a. fra den uafhængige britiske tænketank Chatham House[6], European Academies Science Advisory Council (EASAC)[7] og Storbritanniens tidligere Department on Energy and Climate Change[8]. Bill McKibben, medstifter af den international klimabevægelse 350.org, er blandt dem, der kraftigt har kritiseret afbrænding af træ til elektricitet og det faktum, at det klassificeres som CO2-neutralt[9]. Beviser for negative klimapåvirkninger er særligt stærke i forhold til afbrænding af biomasse fra hele træstammer[10], hvilket NGO'er og velanskrevne medier igen og igen har vist, er det væsentligste råmateriale til træpiller, herunder dem der produceres af Enviva[11].

For at opfylde klimamålet fra Paris-aftalen om at holde den globale temperaturstigning inden for 1,5oC kræves en hurtig udfasning af udledningen af CO2 samtidig med en stigning i globalt optag af CO2 fra atmosfæren. Den eneste dokumenterede og tilgængelige mulighed for øget CO2-optag er binding af kulstof i naturlige økosystemer, især skovøkosystemer med høj biodiversitet. Forøget fældning af træer, der afbrændes som bioenergi, frigiver straks store mængder CO2 fra biomasse og jordbund, og samtidig reduceres CO2-optaget de kommende årtier. Derved undermineres indsatsen for at stabilisere den globale temperatur. Selv hvis CO2-udledningerne fra afbrænding af biomasse i fremtiden bliver neutraliseret gennem ny skovvækst, vil det først ske efter mange årtier, hvilket vil resultere i en kulstof-gæld. En gæld vi ikke har råd til, hvis vi ønsker at bevare håbet om at undgå de værste konsekvenser af klimaændringerne. PKA’s investering i MGT Teesside er en investering i ødelæggelsen af ​​en af ​​vores bedste muligheder for at optage CO2 fra atmosfæren på et tidspunkt, hvor vi har brug for at bevare alle optag intakte eller styrket.

Ødelæggelse af skov og tab af biodiversitet

MGT Teesside har indgået en leveringsaftale med Enviva på omkring 1 mio. tons træpiller om året. Alle træpillefabrikker, der drives af Enviva, ligger kystnært ved USA’s Atlanterhavskyst. Området blev erklæret globalt biodiversitetshotspot i 2016 og indeholder nogle af de vigtigste tempererede skov- og ferskvandsøkosystemer i verden. Envivas egne data viser, at mindst halvdelen af det ​​træ, de bruger, kommer fra løvskove – mange af dem fra sumpede områder[12]. Løvtræ fra regionen kommer fra naturlige skove med stor biodiversitet, mens plantagerne producerer hurtigtvoksende nåletræer. Et Enviva-dokument bekræfter, at ca. 80 procent af dets træpiller er fremstillet af hele stammer snarere end fra restprodukter[13].   Organisationer der arbejder for naturbeskyttelse og journalister har dokumenteret, at hele træstammer af løvtræer fra renafdrift af skove transporteres til Envivas træpillefabrikker[14].     Envivas produktion af træpiller sætter således en økologisk følsom region under stort pres.

Enviva udvikler for øjeblikket en ny træpillefabrik i Richmond County, North Carolina, med det specifikke formål at levere til MGT Teesside-værket[15]. Richmond County ligger nær skov i vådområder, og beliggenheden – kombineret med Envivas aktiviteter andre steder – giver anledning til bekymringer for, at disse skove vil blive ryddet. Der er dog håb om at domstolene tilbagekalder anlæggets luftudledningstilladelse på grund af manglende offentlig høring[16].

Folkesundheden i det sydlige USA og UK forringes

Beboere, der bor tæt på træpillefabrikker, herunder Envivas Northampton-fabrik i North Carolina, har klaget over høje niveauer af træstøv, luftforurening fra elproduktionen til ​​fabrikkerne og konstant støj[17]. Partikelforureningen fra Envivas Sampson-anlæg i North Carolina steg med 75 %, i forhold til før anlægget åbnede[18]. Videnskabeligt anerkendte undersøgelser har forbundet eksponering af træstøv med allergiske og ikke-allergiske åndedræts- og næseproblemer, allergisk øjenirritation og hudproblemer[19]. Det Internationale Agentur for Kræftforskning klassificerer træstøv som "kræftfremkaldende for mennesker"[20] med udgangspunkt i ​​evidensstudier, som forbinder støvet med kræft i næsehulen, bihulerne og næsesvælget[21]. I Richmond County, hvor Enviva ønsker at bygge en ny træpillefabrik for at levere til MGT Teesside, er luftforureningsniveauet allerede betydeligt højere end gennemsnittet i USA og i resten af North Carolina, og amtet er nummer 87 ud af 100 i North Carolina med hensyn til sundhed[22].

På den anden side af Atlanterhavet frigiver biomassefyrede kraftværker betydelige mængder skadelige luftforurenende stoffer, herunder nitrogenoxider (NOx’er), fine partikler og PAH'er (aromatiske kulbrinter). På baggrund af modelberegninger advarer Redcar og Cleveland Council i sin seneste luftkvalitetsrapport om, at der er risiko for, at luftkvalitetsmålet for PAH vil blive overskredet i det område, hvor MGT Teesside-anlægget er planlagt opført[23]. De havde ellers håbet at udledningen ville falde i forbindelse med lukning af et stålværk, men træafbrænding udsender betydelige mængder PAH'er, herunder dem, der er mutagene og kræftfremkaldende[24]. Kraftværket vil således have en negativ indvirkning på sundheden for lokalbefolkningen i både Teesside i England og i det sydlige USA.

Konklusion

PKA’s investering i MGT Teesside er i modstrid med pensionskassens erklærede ønske om ansvarlige investeringer i relation til klimaforandringer. MGT Teessides biomassefyrede kraftværk truer skove med høj biodiversitet i det sydlige USA. Skovene spiller en afgørende rolle for indsatsen for at stabilisere klimaet, og investeringen truer folkesundheden både i North Carolina og Teesside. Vi opfordrer derfor PKA til at trække sig ud af projektet og dermed være et eksempel til efterfølgelse for andre investorer. Storskalaforbrænding af biomasse i kraftværker er ikke klimavenlig og ikke bæredygtig, og vi håber, at PKA vil afstå fra sådanne investeringer i fremtiden.

Referencer

[1] pka.dk/globalassets/for-delegerede/faq/kursus--og-modemateriale/ansvarlige_investeringer_2016.pdf

[2] biomassmagazine.com/articles/13579/tees-rep-finalizes-project-financing-enviva-off-take-agreement

[3] dogwoodalliance.org/wp-content/uploads/2017/05/NRDC_2014-2017Booklet_DigitalVersion-resize.pdf

[4] CO2-emissionerne fra afbrænding af biomasse i kraftværker er (per energienhed) højere end ved brug af kul pga. større fugtighed i biomassen.  Det fremgår eksempelvis af Drax’s årsrapport fra 2016, at deres biomassebaserede enhed Zar større udledning per produceret energienhed end de kulfyrede enheder, selv om netop Drax skal have opnået en meget høj energieffektivitet i fremstillingen af elektricitet fra biomasse: drax.com/wp-content/uploads/2017/03/Drax-Group-plc-annual-report-and-accounts-2016-Smart-Energy-Solutions.pdf

[5] I henhold til UNFCCC's rapporteringsregler skal man registrere den CO2, der udledes, når biomassen brændes, men den skal ikke medtages i de individuelle landes rapportering om emissioner fra deres energisektorer. I stedet bør tabet af kulstof fra skove og jordbund, forårsaget af at træ (eller anden biomasse som f.eks. halm) fjernet til energiformål, ifølge FN-reglerne henføres til LULUCF-sektoren i det land, hvor fældningerne forekommer. LULUCF står for ‛Land-Use, Land-Use Change and Forestry’. Den CO2, der udledes under transport, skal henføres til transportsektoren. Da disse regler blev vedtaget i forbindelse med Kyoto-protokollen, skabte de et farligt smuthul, der gjorde det muligt for lande at lade deres biomasseenergi figurere som kulstofneutral, selv om de CO2-emissioner, der er forbundet med afbrændingen af træ, ikke nødvendigvis bliver tilskrevet andre sektorer eller lande. Endvidere er rapporteringskravet for LULUCF-sektoren blevet kritiseret som mangelfuldt. Se for eksempel: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4471-2717-8_36

Argumentet om, at den frigivne CO2 optages igen af nye træer, negligerer tidsperspektivet, idet det tager mange år, før et træ er vokset op – mens klimaforandringerne skal bremses her og nu.

[6] chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-02-23-woody-biomass-global-climate-brack-embargoed.pdf

[7] easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf

[8] gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/349024/BEAC_Report_290814.pdf

[9] grist.org/climate-energy/burning-trees-for-electricity-is-a-bad-idea/

[10] See list of scientific studies about the greenhouse gas impacts of biomass energy: biofuelwatch.org.uk/biomass-resources/resources-on-biomass/

[11] dogwoodalliance.org/wp-content/uploads/2017/05/NRDC_2014-2017Booklet_DigitalVersion-resize.pdf og wsj.com/articles/SB10001424127887324082604578485491298208114 and reports.climatecentral.org/pulp-fiction/1/

[12]  pfpi.net/wp-content/uploads/2016/03/Report-to-SEC-on-Enviva-March-14-2016.pdf, citeret fra Envivas faktaark med titlen “Enviva Data for Trader EUTR Compliance fra februar 2015

[13]  pfpi.net/wp-content/uploads/2016/03/Report-to-SEC-on-Enviva-March-14-2016.pdf, (figur 4) og southernenvironment.org/uploads/audio/2015_06_02_Cover_letter_to_UK_EU_Re_SIG_report.pdf

[14] F.eks. finnpartners.app.box.com/s/107f88ii8xw80c97on3rqv4hiad662sn/file/167777900395, og dogwoodalliance.org/wp-content/uploads/2017/05/NRDC_2014-2017Booklet_DigitalVersion-resize.pdf 

[15] Se mlpassociation.org/wp-content/uploads/2017/06/Enviva-Investor-Presentation_May-2017_MLPA_Final.pdf

[16] pulse.ncpolicywatch.org/2017/05/09/citing-lack-public-input-southern-environmental-law-center-challenges-deqs-air-permit-wood-pellet-maker-enviva/#sthash.XtN2PgPv.dpbs og southernenvironment.org/news-and-press/news-feed/n.c.-citizens-group-selc-challenge-permit-for-polluter-issued-without-publi

[17]  youtube.com/watch?v=xNJFPefdnIw

[18] facebook.com/DogwoodAlliance/videos/10156219203377926/

[19] Se referencer til artikler her: www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor2123-009

[20] monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php

[21] monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-15.pdf

[22] countyhealthrankings.org/app/north-carolina/2017/rankings/richmond/county/outcomes/overall/snapshot

[23] redcar-cleveland.gov.uk/rcbcweb.nsf/B5930951A7A6A29B80256B76004C10B8/$FILE/Teesprocent20Valleyprocent20Annualprocent20Reportprocent202016.pdf

[24] Se f.eks. jesc.ac.cn/jesc_en/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=S1001074215004404

Engelsk version (631.44 KB) Nyheden som PDF (913.3 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!