Tema: Klima og transport

Skal elbiler støttes?

Målet bør være byer med færre biler og i stedet gang- og cykeltrafik suppleret med fremragende kollektiv trafik baseret på elektricitet. Derudover er det nødvendigt med en fysisk planlægning, der understøtter et mindre transportforbrug.

“El-køretøjer kan være en god idé i landdistrikter og til busdrift og varetransport. Men på de større afstande kan et veludbygget elektrisk togsystem med hurtig, hyppig drift og billige takster løse de fleste transportopgaver.”

Ivan Lund Pedersen

Baggrund

I folketingets åbningstale i 2018 udtalte Lars Løkke Rasmussen: “I 2030 vil der være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Det er en stor ambition. Som ikke bliver let at nå. Men netop derfor skal vi forsøge”.

Planen går ikke ud på at erstatte en million benzin- og dieselbiler med elbiler eller lignende. Det kan lige så vel være en helt eller delvis udvidelse af bilparken med en million biler. Elbilen bliver måske bil nummer to eller tre i nogle familier. 1. januar i år var bestanden af personbiler på 2.530.052.

Næsten samtlige øvrige partier er gået med på bølgen og har foreslået forskellige tiltag, der skal sikre flere elbiler på vejene. De fleste af partierne har samtidig foreslået, at det på forskellige tidspunkter ude i fremtiden ikke skal være muligt at købe nye diesel- eller benzinbiler.

Men elbiler er langt fra at være den ideelle løsning på transportens stigende klimagasudslip og overgangen til et bæredygtigt samfund.

For at foretage en reel vurdering af elbilers udledning af klimagasser, er det nødvendigt at foretage en livscyklusanalyse (LCA), hvor det beregnes, hvilke klimagasser der udskilles samlet set over bilens levetid, fra udvinding af råstoffer og fremstilling af bilen til produktion af strøm til kørsel.

Fremstillingen af elbiler kræver en lang række råstoffer. En enkelt elbil kan for eksempel indeholde op til seks kilometer kobbertråd, som bruges både i motoren og i ledninger. Udvindingen af alle disse råstoffer efterlader en regning til både miljøet og klimaet. Produktionen af elbilen i sig selv, står for mellem en tredjedel til en fjerdedel af det samlede CO2 udslip gennem en bil levetid.

LCA kan vise forskellige resultater afhængigt af, hvilke antagelser der gøres. I et baggrundsnotat fra Klimarådet konkluderes det for eksempel, at en elbil i gennemsnit producerer under halvt så meget CO2 pr kørt kilometer som en fossilbil gør. Estimaterne i denne rapport er dog sat alt for lavt, blandt andet fordi en forudsætning for rapportens LCA beregninger er, at det danske “el-miks” er klimavenligt. Denne forudsætning holder ikke så længe halvdelen af den anvendte elektricitet kommer fra kul og biomasse. (Den store satsning på biomasse i danske kraftværker er ikke klimavenlig, og vindenergi dækkede i 2016 kun 37,5 procent af Danmarks forbrug af el).

For hybridbiler, som primært kører på benzin og diesel, ser regnskabet endnu dårligere ud og udledningen af CO2 over bilens levetid, nærmer sig det for de fossile biler.

Dertil kommer, at biler, uanset hvad der driver dem frem, fylder og bidrager til de konstant voksende trængselsproblemer, der i værste fald fører til vejudvidelser - og dermed endnu flere biler og endnu højere emissioner. Elbiler kan - hvis man ikke tænker sig godt om og indfører bilbegrænsende tiltag - ende med at øge klimaproblemerne frem for at løse dem.  

Elbiler er derfor ikke hele svaret på behovet for en reelt bæredygtig omstilling på transportområdet og man bør ikke nedsætte afgifterne for elbiler, som for de mindre elbiler allerede er meget små.

Der bør i stedet være fokus på tiltag, der kan begrænse vejtransporten i kombination med fremragende kollektiv trafik, gang- og cykeltrafik og en fysisk planlægning, som fokuserer på et mindre transportforbrug. Salg af fossilbiler og alle typer hybridbiler må være ophørt senest i 2025, og beskatningsniveauet for fossilbiler må hurtigst muligt genoprettes så det bliver på niveauet før de store afgiftssænkninger fra 2007 og fremefter.

Lovgivning og planer på området

I regeringens klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid” beskrives regeringens mål og planer for, hvordan omstilling til elektrificeret vejtransport skal bidrage til at løse klimaproblemerne. Planen er, at, der ikke skal sælges flere nye traditionelle benzin- og dieselbiler efter 2030 i Danmark, og fra 2035 skal der heller ikke sælges nye plug-in hybridbiler. Ydermere skal alle nye personbiler være lavemissionsbiler fra 2030, og fra 2035 nulemissionsbiler. Regeringen vil nedsætte en kommission, der får til opgave at analysere tiltag til udbredelse af grønne biler i stor skala i Danmark. Regeringen omtaler selv dette udspil som en ambitiøs klimaplan, men i realiteten er det mest en plan for transportsektoren. Denne plan er præget af, at man ikke ønsker at begrænse vejtransporten og er dermed et eksempel på den manglende erkendelse af problemets omfang.

På den korte bane ønsker regeringen at give visse afgiftslempelser på de ”grønne” biler. Derfor har regeringen indgået en smal aftale med Dansk Folkeparti om at forlænge den nuværende afgiftsfritagelse for flertallet af de elbilmodeller, man kan købe, til og med 2020. Rent praktisk betyder det, at afgiften i 2019 og 2020 er 0 kr for elbiler, der koster under 400.000 kroner.

Hvad mener partierne?

De fleste partier har efterhånden meldt ud, at der skal mange flere elbiler på vejene, bortset fra DF der mener at man ikke skal gå for hurtigt frem og at danskere skal have lov til at købe den bil de har behov for. Variationen fra parti til parti, går mest på hvor konkrete planerne er, hvor hurtigt salget af fossile biler skal udfases samt hvordan afgifterne skal skrues sammen. Få partier nævner også kollektiv transport som et vigtigt bidrag til den personlige transport i Danmark fremover.

Partierne i rød blok:

Alternativet:

Alternativet ønsker, at alle nye biler skal være elbiler fra 2025, og har en række meget specifikke forslag til økonomisk støtte, der skal fremme elbiler og elbusser, bl.a.:

 • Salget af nye fossile biler skal forbydes i 2025. Vi skal løbende frem mod 2025 udskifte benzin- og dieselbiler med eksempelvis elbiler, der kan køre på grøn strøm.

 • Fjern afgiften på private el- og brintbiler frem til 2022.

 • Sænk firmabilskatten fra 25 procent af bilens værdi til 10 procent for elbiler og 15 procent for opladningshybridbiler.

 • Der skal oprettes en pulje på 30 mio. kr., der skal bruges til at betale for det tilslutningsbidrag, som i dag skal betales, når man opsætter ladestandere til elbiler.

 • Ladestandere til elbusser. Staten betaler for tilslutningen af elbusser til elnettet. Hvis der også her afsættes 30 mio. kr. til elbusser, ville det række til mellem 20 og 30 busruter.

 • Mulighed for gratis parkering for elbiler i visse byområder.

 • Fuldbilsrabat og gratis elbiler over Storebælt

Enhedslisten

Enhedslisten går ind for at udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler og at elektrificere den den kollektive transport og gøre den bedre og billigere. De foreslår:

 • Forbud mod salg af nye dieselbiler i 2022. Brugte dieselbiler kan fortsat handles. 

 • Forbud mod salg af nye benzinbiler i 2025. Brugte benzinbiler kan fortsat handles. 

 • Enhedslisten vil også gøre det muligt at transportere sig rundt uden bil – også hvis man bor på landet.

Radikale Venstre

I 2025 skal der stoppes for nysalg af diesel- og benzinbiler, der ikke kan køre grønt. Nye hybridbiler kan stadig sælges. I 2030 skal ingen nye biler have en forbrændingsmotor. Kun rene elbiler, brintbiler og køretøjer på biogas bør være tilladte fremadrettet. Radikale Venstre ønsker 1 mio. elbiler i Danmark i 2030. Yderligere skal alle offentlige indkøb af køretøjer som fx busser, skraldebiler og biler i hjemmeplejen være grønne.

SF

SF mener at der er brug for en markant omlægning af bilparken, da det er diesel og benzinbiler, som er de store klimasyndere. SF ønsker derfor en omlægning af beskatningen på personbiler, så benzin og dieselbiler, bortset fra de allermest energieffektive, bliver omkring 25.000 kroner dyrere, og elbiler bliver billigere. SF foreslår et tilskud på 50.000 kroner ved køb af en elbil. Alle biler, som det offentlige ejer eller bruger, skal blive elektriske. Det offentliges personbiler skal lægges om til el i 2019-2023, mens tunge køretøjer skal skiftes ud i takt med, at der indgås nye kontrakter. Mindst 95% af den kollektive trafik skal i 2030 køre på vedvarende energi.

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet ønsker 500.000 elbiler, opladningshybrider og brintbiler i Danmark i 2030 og har følgende forslag til at realisere det:

 • Den særligt lave elafgift ved opladning forlænges yderligere for al vejtransport. Dermed sidestilles elbiler og ellastbiler med elbusser, der i dag er tildelt den særligt lave afgift i en længere periode.

 • Staten finansierer tilslutningsbidrag for nye, hurtige ladestandere.

 • Firmabilbeskatning for el- og opladningshybridbiler sænkes. Til hhv. 10 pct. og 15 pct.

 • Indfasningen af registreringsafgift på elbiler udskydes. (Næste skridt i indfasningen af registreringsafgift på elbiler vil ellers iværksættes pr. 1. januar 2019).

 • Kommuner skal have ret til et tilskud på 10.000 kr. til hver el- eller brintbil, de indkøber.

Partierne i blå blok

Venstre

I folketingets åbningstale sagde Lars Løkke Rasmussen, at om 12 år, i 2030, skal den sidste diesel- og benzinbil således være solgt i Danmark. Og om 17 år, i 2035, skal det også være slut med hybridbiler. Til den tid skal hver eneste nye bil i landet være enten ren elbil eller anden form for nul-udledningsbil.

Konservative Folkeparti:

Mette Abildgaard udtaler i Information at De Konservative er åbne for at diskutere de fleste løsninger, Kontant tilskud til køb af elbiler, gratis passage af Storebælt, kørsel i busbaner osv. Ifølge Mette Abildgaard skal markedet først og fremmest udvikle sig. Der skal komme flere og bedre elbiler på markedet, og det gøres bedst ved at sikre, at afgifterne bliver holdt nede.

KristenDemokraterne

KristenDemokraterne vil arbejde for, at afgift på biler hurtigst muligt omlægges således, at elbiler bliver billigere og mere attraktive end benzin- og dieseldrevne biler

Stram Kurs

Vi har ikke kunnet finde noget.

Klaus Riskær Pedersen

Svært at finde noget, men ordører for klima og miljø Mogens Birkelund siger, at: "El-bilerne kommer. De store bilproducenter er allerede begyndt at udfase diesel og begynder nok også på benzin inden så længe. Så vi skal have el-biler på vejene og have infrastrukturen på plads til dem med eksempelvis ladestationer."

Nye Borgerlige

Vi har ikke kunnet finde noget specifikt om el-biler, men Nye Borgerlige arbejder for en total afvikling af registreringsafgiften og for en halvering af benzinafgiften, hvilket ikke lyder som opbakning til el-biler.

Dansk Folkeparti

Klimaordfører Mikkel Dencker mener ikke, at afgiftslettelser er den rigtige opskrift på mere klimavenlige biler. DF er generelt tilbageholdende at give afgiftslettelser og skattelettelser, og han udtaler, at er en dyr måde at spare CO2 på, hvis man giver store afgiftslettelser på elbiler. Det skal være sådan, at den almindelige dansker, der har brug for en bil, skal have råd til at købe en, som lever op til ens krav.

Liberal Alliance

Liberal alliance mener at afgifter skal fjernes fra alle biler. Citat Anders Samuelsen:” Tænk hvis et flertal satte handling bag de mange ord at faktisk gjorde det billigere at vælge GRØNT. Jeg tror rigtigt mange gerne vil. Derfor: Fjern afgiften HELT på feks el-bilerne. Men såmænd også gerne på alle andre biler. For hvorfor skal det være så absurd dyrt at vælge en sikrere bil til familien?” Facebook opslag 30/1-2019.