Tema: Klima og transport

Bro over Kattegat - nej tak

”En Kattegatforbindelse vil medføre store ødelæggelser og medføre gener for mennesker og for miljøet. En Kattegatforbindelse er derfor efter NOAHs mening ikke acceptabel, uanset om den indeholder en jernbane og uanset hvilken finansieringsmodel man måtte komme frem med. Man bør i stedet for en Kattegatforbindelse satse på at udbygge den eksisterende togforbindelse mellem København og Aarhus og videre nordpå til perfektion.”

John Holten-Andersen

Baggrund

Den reelle pris for en Kattegatbro

Transportminister Ole Birk Olesen er en stor fortaler for en broforbindelse over Kattegat. Han udtaler, at en ren vejforbindelse, via fjernbusser på strækningen, vil kunne sikre hurtigere og nemmere forbindelse for den kollektive trafik, og at forbindelsen vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje. På den måde spares tid for bilister og buspassagerer, hvilket i ministerens optik udelukkende er en gevinst for samfundet. Hvad der ikke indgår i ministerens betragtninger er, hvor store omkostninger en broforbindelse over Kattegat vil have for klima og miljø.

Når man læser, hvad der egentlig er på tale kan man forestille sig, hvilket omfang disse emissioner fra anlægsfasen har - og også hvilke landskabsmæssige ødelæggelser det vil indebære:  

Den ene løsning består af en ren vejforbindelse:

  • Der skal anlægges to store motorvejsbroer mellem Samsø og Røsnæs henholdsvis mellem Samsø og Hou. Brokonstruktionerne har en samlet længde på cirka 37 km.

  • Derudover skal der etableres en cirka 24 km ny motorvejsstrækning i Jylland fra Hou til E45 syd for Hørning umiddelbart syd for Aarhus.

  • På Samsø skal der anlægges en cirka 9 km lang ny motorvej

  • På Sjælland mellem Røsnæs og Kalundborg skal der etableres en cirka 16 km lang ny motorvej.

  • Det er forudsat, at Kalundborgmotorvejen er anlagt helt til Kalundborg inden en eventuel Kattegatforbindelse besluttes.

  • Motorvejen forudsættes at bestå af 4 spor, hvor den tilladte hastighed er forudsat til 110 km/t på selve broerne og 130 km/t over land.

Hvis der også skal køre tog, vil det yderligere kræve anlæg af:

  • En nyanlagt jernbane til højhastighedstog på strækningen mellem Lejre vest for Roskilde og Røsnæs på i alt cirka 72 km.

  • Over Kattegat og Samsø forløber den med vejforbindelsen.

  • Mellem Hou og Hasselager syd for Aarhus fortsætter forbindelsen med en cirka 23 km lang ny højhastighedsbane.

  • Jernbanen er forudsat designet til højhastighedstog, der kan køre op til 250 km/t.

Blandt forudsætningerne for de modeller, Vejdirektoratet har lavet, ligger en forventning om konstant øget vækst i transport - noget der i sig selv virker som en fornægtelse af klimakrisens omfang. At anvende milliarder af kroner til noget, der ikke nedbringer emissionerne markant må betragtes som uansvarligt.

I den strategiske analyse, der er udarbejdet af vejdirektoratet, beregnes det at CO2-udledningen af den samlede vejtrafik i Danmark vil falde 0,4 % i perioden 2035-2080, hvis en Kattegatbro med ren vejforbindelse opføres. Rent bortset fra, at det jo er helt utilstrækkeligt, så er det også det rene hokus pokus.

Det forventes, at personbiltransporten vil tage et stort trafikspring opad, hvis broen opføres - og dette vil i første omgang give øgede emissioner fra personbilerne. Omvendt forventes lastbiltransporten ikke at tage et sådant  trafikspring men derimod at spare nogle kilometer (og dermed nogle emissioner) ved at kunne køre over broen. Det forventes også at emissioner fra flyrejser vil blive mindre eftersom flyruter mellem København og Karup eller Århus forventes nedlagt. Men især lægges der vægt på, at de ekstra CO2-emissioner, som den øgede personbiltrafik vil medføre, hurtigt vil falde, da modellen forudsætter en stor opblomstring i salget af elbiler - og at elbilerne i sig selv er “grønne” (hvilket der ikke er nogen garanti for, jfr. “Skal elbiler støttes”).

Der er i denne model ikke gjort noget som helst forsøg på at anslå størrelsen på  de klimabelastninger opførelsen af broen vil medføre. Alene selve bygningen af et så gigantisk anlæg vil medføre et enormt klimabelastende udslip af CO2, på grund af energiforbruget i forbindelse med anlægsarbejdet, og fordi ikke mindst beton men også stål er meget klimabelastende materialer at bygge med.

Naturen og de berørte befolkningsgrupper vil blive hårdt ramt af de landskabsmæssige ændringer Kattegatforbindelsen vil medføre.  Det drejer sig om de nævnte vejanlæg til Kalundborg, videre ud over Røsnæs, hen over Samsø og op gennem Jylland. Røsnæs er et helt unikt sted i det danske landskab, som der ikke findes mange tilbage af i vort lille land. Og for Samsøs vedkommende er det ikke alene umistelige naturværdier, der står på spil, men en helt særlig kultur, der har placeret denne lille ø på verdenskortet. For i kraft af øens relative afsondring fra de store byers globaliserede økonomier har man her skabt et stærkt fællesskab omkring en grøn omstilling, der blandt meget andet er på vej mod at gøre øen selvforsynende med vedvarende energi. Med en motorvej tværs over øen bliver den blot til en bropille mellem Jylland og Sjælland, og så kan man vinke farvel til dette helt særlige fællesskab.

De foreløbige beregninger fra Vejdirektoratet anslår anlægsomkostningerne til 62 mia. kroner, mens den kombinerede vej- og jernbaneforbindelse anslås at koste 136 mia. kroner. NOAH mener, at det er på tide at vægte klima, natur og energibesparelser højest og derfor bruge pengene der, hvor vi ved de virker. En togtur fra København til Aarhus over Fyn bruger ikke tilnærmelsesvis så megen energi som en biltur over en Kattegatforbindelse. Drop de store motorvejs- og broprojekter, der blot er med til at øge transporten, og anvend i stedet samfundets midler til at udbygge togforbindelserne. Samtidig er der behov for en planlægning, der mindsker afstandene mellem danskernes daglige gøremål, f.eks. mellem hjem og arbejde eller indkøbsmuligheder.

Læs mere her: Som at få en kniv i maven, kronik i Jyllandsposten 18.5.2018

Modstandere af Kattegatforbindelsen har organiseret sig i Kattegatforbindelse - NEJ TAK. Læs flere gode argumenter mod forbindelsen på deres hjemmeside.

 

Lovgivning og planer på området

Planer om en broforbindelse over Kattegat har været diskuteret af flere omgange. Senest blev planerne lagt i graven i 2015 af Venstre, da det blev vurderet at en kombineret tog- og bilforbindelse ville være for dyr (118 milliarder kroner). Efterfølgende har Transportminister Ole Birk Olesen (LA) været fortaler for, at en forbindelse over Kattegat bør bygges, som en ren vejforbindelse, da den ifølge Ole Birk Olesen primært kan finansieres af bilisterne selv. Dette sker på baggrund af en strategisk analyse fra Vejdirektoratet iværksat af ministeren. På finansloven for 2019 er det lykkedes Ole Birk Olesens at få afsat 60 millioner kroner til at lave forundersøgelser af henholdsvis en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat.

Hvad mener partierne?

Partierne i rød blok

Alternativet

En bro uden offentlig transport indbygget, er er en kortsigtet løsning. Skal der være en bilbro skal det være en del af en langsigtet klimapolitik på området. Det kunne være at lade el-biler køre gratis over og give rabat for fyldte biler.

Enhedslisten 

Er imod en mulig forbindelse mellem Sjælland og Jylland. Enhedslisten holder fast i at togfonden skal realiseres og støtter i stedet et udbygget, elektrificeret jernbanenet. De begrunder deres holdning overfor Autobranchen således: “Det bliver naturen på Røsnæs, Samsø og ved Hou syd for Århus, som kommer til at betale prisen, når en ny motorvej skal pløjes igennem disse områder. I stedet for at poste milliarder i flere motorveje, skal pengene bruges på at gøre den kollektive transport bedre og billigere. Konkret har vi bl.a. foreslået en sænkning af billetpriserne på 30 %”.

Radikale Venstre 

Trafikordfører Andreas Steenberg udtaler : “Her er jeg overbevist om, at vi bør og skal bygge en Kattegatbro” og han har yderlige udtalt at han ”er meget stor tilhænger” af Kattegatforbindelsen, men vil gerne have en togforbindelse med.

SF

Vil gerne se på de forudsætninger DF og regeringen spiller ud med. Hvis der skal laves en bilbro er det en forudsætning, at det er både hurtigt og billigt og behageligt at rejse med tog fra Århus til København henover Storebælt.

Socialdemokratiet

Ser positivt på, at regeringen vil sætte 60 millioner kroner af til en forundersøgelse af mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat. Socialdemokratiet ønsker at muligheden for en bro med både bil- og togforbindelse undersøges. Oplyser til Autobranchen: “Vi støtter som udgangspunkt en fast kattegatforbindelse og mener, at man skal undersøge mulighederne for en kombineret vej- og baneforbindelse”.

 

Partierne i blå blok

Dansk Folkeparti

Går ind for en broforbindelse over Kattegat. Tror mest på en ren bilforbindelse finansieret af brugerne. Ifølge seneste oplysninger til Autobranchen skal grundlaget for en forbindelse kortlægges, hvorefter en endelig beslutning kan tages.

Klaus Riskær Pedersen

Ikke noget specifikt, men partiet skriver på sin hjemmeside, at “Alt lovgivning skal klima kontrolleres før det vedtages.”  hvilket i så fald også bør gælde en eventuel forbindelse over kattegat.

Konservative Folkeparti

Ikke noget konkret, men de har bakket op om at der afsættes midler til forundersøgelsen på finansloven. Oplyser til Autobranchen, at de støtter en Kattegatforbindelse, men det afhænger af, hvad forundersøgelsen viser.

Kristendemokraterne

Ikke været muligt at finde noget af nyere dato.

Liberal Alliance

Går ind for broforbindelse over Kattegat. Mener kun det er realistisk at bygge en bro til biler da LA mener den kan finansieres af brugerne og en togforbindelse ikke kan.  Specielt Ole Birk Olesen er en stor fortaler for forbindelse over Kattegat og ser helst at det bliver en ren bilforbindelse. Oplyser til Autobranchen: “En fast broforbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen. Bilister mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af hvor de skal til og fra. Fjernbusser over forbindelsen vil kunne sikre en hurtigere og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem landsdelene. Dertil kommer, at en fast Kattegatforbindelse vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje og på den måde spare tid for endnu flere bilister og buspassagerer.”

Nye Borgerlige

Ikke noget konkret om Kattegat, men partiet skriver på deres hjemmeside, at “Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele. Det kræver en let tilgængelig og stærk  infrastruktur – med gode veje, broer, toge og færger m.m. der effektivt opfylder et moderne samfunds behov for mobilitet og vækst.”

Stram kurs

Ikke været muligt at finde noget

Venstre

Går ind for en forbindelse over Kattegat. Mener som Liberal Alliance at det er mest realistisk med en ren vejforbindelse, da V mener den kan betales af brugerne. Oplyser til Autobranchen: “Der igangsættes i 2019 en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse som vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af projektet og vil således give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud. Forundersøgelsen vil bl.a. indeholde undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse (bro- og tunnelløsninger), mulige linjeføringer, screening af miljøforhold, geotekniske vurderinger samt trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle analyser.”